Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky pro účast na závodech Amazon Race

Účastník prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s těmito startovními podmínkami a dostává potvrzením (při registraci) tohoto prohlášení oprávnění ke startu. Tímto potvrzením vyjadřuje účastník souhlas s účastí v závodě na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi platně registrovaným účastníkem a pořadatelem závodu, Amazon Race

 

 

1) Tyto soutěžní podmínky upravují právní vztah založený mezi soutěžícím – účastníkem běžeckého závodu Amazon race pořádaného pořadatelem této akce, jakož i další podmínky účasti soutěžícího.

2) Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem bere soutěžící zcela a jednoznačně na vědomí, že jeho účast na shora uvedeném překážkovém závodě Amazon race je zcela dobrovolná a tohoto závodu se účastní pod předchozím uvážení na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Soutěžící je tak tímto plně seznámen se skutečností, že pořadatel akce v daném případě vystupuje pouze jako organizátor, když z jeho strany se jedná pouze o organizační uspořádání závadu v tom smyslu, že veškerá účast soutěžícího je dobrovolná iniciovaná na vlastní riziko a nebezpečí tak jako by se soutěžící veškerých úkonů a celkového charakteru závodu účastnil sám bez jakékoliv byť i jen částečné účasti či nápomoci organizátora dané akce.

3) Soutěžící si je tak vzhledem k shora uvedeným skutečnostem srozuměn se skutečností, že v rámci jeho účasti může dojít k nebezpečí vážného zranění či tělesného poškození resp. k dalším jiným vážným zdravotním následkům v podobě utonutí, podvrknutí či vykloubení končetin, přetržením vazů, zlomeninám, či jakémukoliv dalšímu fyzickému vyčerpání nebo poškození těla, kousnutím, bodnutím hmyzu a zvířat a potencionálnímu trvalému ochrnutí. Soutěžící by měl tak v rámci těchto okolností předem zvážit svoji vlastní fyzickou a psychickou zdatnost, neboť účast soutěžícímu, který není nikterak sportovně zdatný se tímto ze strany organizátora nedoporučuje.

4) Soutěžící dále bere rovněž plně na vědomí, že překážkový závod Amazon race je fyzicky a rovněž i psychicky náročný závod, který vyžaduje plnou fyzicky a taktéž právě i psychicky plnou zdatnost a výdrž, neboť se jedná o náročný vytrvalostní běh ztížený překážkovou trasou v nerovnoměrném přírodním terénu, který může být vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně měněn a upravován.

5) Každý soutěžící je tak dále povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení dbát pokynů a instrukcí organizátora dodržovat osobní disciplínu a dodržovat tak zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních soutěžících. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku jakýchkoliv náhrad a satisfakcí.

6) Soutěžící tímto tak plně vážně srozumitelně svým právním jednáním souhlasí a přejímá riziko, které může vzniknout jeho účastí v závodě a to především v podobě vzniku vážné újmy na zdraví, která může vniknout mimo jiné u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za určitých a nepředvídatelných okolností uvolnit, povolit, následkem čehož může dojít právě ke vzniku vážné zdravotní újmy, když těchto všech případných rizik si je soutěžící plně vědom tyto tak přebírá jako vlastní s těmito riziky tak svým níže uvedeným podpisem plně souhlasí. Soutěžící souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby tyto nastaly nahodile bez předvídatelné situace.

7) Soutěžící prohlašuje, že v rámci předcházení jakékoliv újmy v případě, že v rámci své účasti zjistí jakékoliv neobvyklé či určité riziko závodu, že osobně vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby soutěž mohla probíhat nerušeně dále a upozorní tak organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí.

8) Soutěžící se tímto ustanovení v rámci své účasti na shora specifikovaném závodu výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody nemajetkové újmy či jiných akcesorických nároků vzniklých v rámci jeho účasti na shora specifikovaném překážkovém závodu Amazon Race., stejně tak náhrady ušlého zisku.

9) V případě, že je soutěžícím osoba mladší 18 let může se akce účastnit pouze s písemným   souhlasem   svého   zákonného   zástupce,   který   bude   tvořit   nedílnou součást tohoto prohlášení. Účastník mladší 15 let se může akce a všech úkonů v rámci akce účastnit pouze s fyzickým doprovodem svého zákonného zástupce. Soutěžící nebo zákonný zástupce tak v rámci tohoto ustanovení dále prohlašují, že netrpí žádnou závažnou nemocí, že neutrpěl žádný zdravotní úraz, který by bránil účasti na závodu a ani není postižen žádnou duševní nebo jinou poruchou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho   účast   na   závodě.   Svým podpisem tak soutěžící potvrzuje, že je fyzicky a psychicky zcela zdatný zdolat celkový závod a jeho překážky, které se budou nacházet na trase závodu a je tak dostatečně zkušený tyto překážky a celkový závod zdolat a překonat.

10) Soutěžící dále dává svůj výslovný   souhlas s první   pomocí, jejíž účast bude organizátorem zabezpečena v den konání závodu, jakož i s případným lékařským ošetřením osoby soutěžícího, pokud dojde ke zranění nebo   poranění   osoby soutěžícího a následný lékařský zákrok nesnese v daném okamžiku jakéhokoliv odkladu.

11) Soutěžící bere mimo jiné na vědomí, že na trase závodu budou umístěny organizátorem různé překážky a instrumenty stěžujícím závodníků jejich a to vše za účelem  naplnění  smyslu   a   účelu  závodu.  Tyto   překážky  budou   v  rámci   shora citovaných skutečností soutěžícímu neznámé a v okamžiku jejich překonávání je tak soutěžící povinen dbát pokynů organizátora při jejich zdolávání a překonávání v rámci své vlastní bezpečnosti ale rovněž i bezpečnosti ostatních soutěžících, neboť některé z umístěných překážek se bude v daný okamžik účastnit eventuálně i vícero   soutěžících.   Za   tímto   účelem   je   tak   soutěžící   povinen   dbát   jak   vlastní bezpečnosti tak právě i bezpečnosti ostatních soutěžících. V případě porušení tohoto ustanovení může být soutěžících bez dalších nároků s okamžitou platností ze   závodu   vyloučen   s   povinností   plné   náhrady   tímto   způsobené   škody   či nemajetkové újmy. Soutěžící je tak dále povinen vyvarovat se jakéhokoliv byť i jen neúmyslného   poškozování   překážek   tratě   pod   sankcí   plné   náhrady   takto způsobené škody organizátora akce.

12) Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor/pořadatel závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ,,autorský zákon,,) oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12, § 13 rozmnožovat, § 14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, § 16 půjčovat, § 17 vystavovat a dále dle ustanovení § 18 – § 20 sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor/pořadatel závodu je pak na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se podpisem této smlouvy výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či případné kompenzace vyplývajících z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu. Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci předmětného závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi organizátora/pořadatele jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Soutěžící tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a uděluje organizátorovi/pořadateli závodu výhradní, přenosný, sub-licencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžícího či jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Soutěžící není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku průběhu závodu či poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů soutěžícímu vzniknout. Účastenství na závodu je tak zcela bez nárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzace.

 

13) Soutěžící tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku organizátorovi/pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu ve kterém je poskytl organizátorovi akce, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti organizátora/pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Soutěžící má dále vůči organizátorovi/pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor/pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky soutěžícího. Pokud by organizátor/pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.

 

14) Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby organizátor/pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora/pořadatele osobní údaje soutěžícího. Soutěžící zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště a by byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora/pořadatele závodu.

 

15) Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn kdykoliv během trvání závodu pravidla závodu jednostranně měnit nebo tento zcela zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit soutěžícímu. Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování podmínek průběhu této závodu, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v závodu a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky vedoucí k následné nápravě. Z účasti na závodu je oprávněn organizátor/pořadatel vyřadit soutěžícího, který nesplnil jakoukoliv podmínku účasti v závodu dle této smlouvy, a to i pokud toto nesplnění podmínek účasti vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu. Organizátor/pořadatel závodu si těmito podmínkami vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré obchodní jméno organizátora/pořadatele závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh závodu. Organizátor/pořadatel závodu neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem závodu. Účastník závodu se tohoto tak účastní zcela na své vlastní nebezpečí a riziko nekonání se či zrušení závodu.

 

16) Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv předmětné soutěžní podmínky až do okamžiku dne konání závodu kdykoliv měnit, doplňovat či jakkoliv jinak upravovat a specifikovat. Organizátor závodu je dále oprávněn celý závod bez udání důvodu zrušit a to nejdéle 10 dní přede dnem konání závodu, když o této skutečnosti bude následně informovat soutěžící prostřednictvím internetové stránky a Facebookové stránky portálu. V případě, že dojde ze strany organizátor k zrušení celého závodu, budou následně emitované vstupenky proplaceny soutěžícímu bez zbytečného odkladu zpět a to ve stejné podobě v jaké tuto vstupenku soutěžící zakoupí. (viz příloha – Obchodní podmínky, které naleznete na webových stránkách organizátora).

 

17) Soutěžící dále bere plně na vědomí, že jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto soutěžních podmínek, které je soutěžící povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den konání závodu podepsané předložit organizátorovi závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující administrativní úkony závodu.